के अधिग्रहण गरिएका घर-जग्गाको मुवाब्जा पाउलान् त बिराटनगरका नागरिकहरुले